Het belang van de gezondheid van werknemers op de werkplek

Het belang van de gezondheid van werknemers op de werkplek

Een veilige en gezonde werkplek lijkt iets vanzelfsprekends. In Nederland is dat wettelijk geregeld in een wet, de Arbowet cq de Arbeidsomstandighedenwet. Elke werkgever heeft de plicht om voor een goede werkplek te zorgen om zo te voorkomen dat de medewerker werk of arbeidsongeschikt wordt door het werk. Werken brengt vaak risico’s met zich mee. Elk jaar krijgen werknemers een ongeval op het werk, tijdens het werk of worden ziek van het werk. Het gaat om tienduizenden situaties per jaar. De Arbowet geeft 10 aspecten aan die van belang zijn om een gezonde werkplek te kunnen garanderen. Een goede arbodienst kan de werkgever hierin ontzorgen. 

Arbodienst Rotterdam

Een goede arbodienst voor Rotterdam, is ADXpert, een gecertificeerde arbodienst uit Ridderkerk. ADXpert ondersteunt werkgevers in de 10 punten vanuit de Arbowet. Het gaat om:

 1. Elke organisatie heeft minimaal 1 preventiemedewerker. Deze medewerker heeft als taak zicht te houden op een veilige en gezonde werkplek.
 2. Alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor het personeel moet in kaart gebracht worden met een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie). Er hoort ook een plan van aanpak bij met maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken. De hogere veiligheidskundige van ADXpert stelt deze RI&E op en/of toetst de RI&E.
 3. Jaarlijks wordt de RI&E geactualiseerd door ADXpert. De RI&E is geen statisch rapport maar een document waar aan gewerkt blijft worden. In de organisatie veranderen vaak zaken.
 4. De OR of personeelsvertegenwoordiging wordt betrokken bij het werk van de preventiemedewerker en de RI&E.
 5. Er moet een overeenkomst zijn met een gecertificeerde arbodienst, bijvoorbeeld ADXpert, alle info over arbodienstverlening. Alle werknemers moeten eenvoudig toegang hebben tot de arbodienst en hebben de mogelijkheid om zelf een consult met de bedrijfsarts van ADXpert te regelen.
 6. Het is belangrijk dat minimaal 1 bedrijfshulpverlener, een BHV-er, op de werkplek aanwezig is. 
 7. Elke werknemer heeft de mogelijkheid om zich periodiek, jaarlijks, medisch te laten onderzoeken. Dat wordt een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) genoemd. 
 8. Er is een procedure om bedrijfsongevallen te registreren
 9. Alle werkzaamheden en werkplekken worden zo veel mogelijk op de persoonlijke eigenschappen van werknemers afgestemd.
 10. Alle werknemers worden steeds voorgelicht over alle aspecten die met gezond en veilig werk te maken hebben. Er zijn procedures en veiligheidsprotocollen.

Losse opdrachten

Voor klanten van arbodienst ADXpert zijn bovenstaande werkzaamheden vanzelfsprekend. Ook voor losse opdrachten is het mogelijk gebruik te maken van de experts van ADXpert. Het kan gaan om:

 • Hogere veiligheidskundige. Die richt zich op het bevorderen van de veiligheid en voorkomen van ongevallen.
 • Arbeidshygiënist. Deze expert richt zich op hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren zoals binnenklimaat, gevaarlijke stoffen en trillingen.
 • Arbeids- en organisatiedeskundige. Dat is een expert die alle weet van een effectieve balans tussen inzetbaarheid en gezondheid.
Reacties zijn gesloten.